Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

inhoud

 1. Scope en provider
 2. Sluiting van contract, servicebeschrijving
 3. klantenrekening
 4. gebruiksovereenkomst
 5. Los een klantaccount op
 6. Annuleringsvoorwaarden en herroepingsrecht
 7. slotbepalingen

 

Scope en provider

 1. iKoof is een handelsplatform.
 2. iKoof biedt ondernemers de mogelijkheid winkelfuncties te gebruiken in de zin van § 14 BGB (Duits burgerlijk wetboek) en rechtspersonen van publiek recht (hierna "verkopers" genoemd). De verkopers kunnen hier uw producten importeren en bieden daarom productaanbiedingen (hierna "producten" genoemd) in heel Europa te koop aan.
 3. Verkopers kunnen optioneel een advertentiecampagne maken voor hun producten (campagnes voor prestaties of productplaatsing) met webmasters of bloggers (hierna: "influencers").
 4. Beïnvloeders zijn natuurlijke of rechtspersonen die de algemene voorwaarden hebben aanvaard en door iKoof zijn goedgekeurd als beïnvloeder. Beïnvloeders voorzien de bezoeker van een link naar het product van de verkoper, waar het verkooptransacties genereert via advertenties of andere middelen.

 

Sluiting van contract, servicebeschrijving

 1. iKoof biedt natuurlijke en rechtspersonen (hierna "gebruikers") de mogelijkheid om artikelen te kopen die niet door de verkopers zijn verkocht. iKoof neemt de orderverwerking over in naam en volgorde van de verkoper.

 

 1. De gebruikersgegevens die nodig zijn voor de aankoop en gegevens van de zakelijke transacties worden verzonden naar de dealer wiens producten de eindklant bestelt. Overigens wordt de aankoop volledig overgenomen door de dealer.

 

 1. In aanvulling op deze algemene voorwaarden, worden de respectieve algemene voorwaarden (GTC) van de verkoper de basis van het koopcontract, voor zover ze door de verkoper worden vermeld en via een link kunnen worden bereikt.

 

 1. Verkopers moeten hun eigen algemene voorwaarden instellen, die zijn opgenomen in het koopcontract. Evenzo zijn verkopers verantwoordelijk voor het verlenen van een herroepingsrecht en het voldoen aan wettelijke vereisten inzake informatieverplichtingen, handelsmerken, auteursrecht en mededingingsrecht en andere wettelijke bepalingen, voor zover deze van toepassing zijn op de aangeboden dienst.

 

 1. De diensten van Handelsplattform zijn beperkt tot de plaatsing van het aanbod op het platform en de verwerking van de verkoop van de aanbiedingen van samenwerkingspartners. De betaling voor gekochte producten wordt rechtstreeks aan verkopers gedaan. Met betrekking tot de diensten van de samenwerkingspartners en de eindklanten fungeert het handelsplatform alleen als tussenpersoon en niet als een onafhankelijke contractpartner.

 

klantenrekening

 1. Alleen personen van wettelijke leeftijd kunnen zich bij iKoof registreren en / of ze gebruiken als kopers.
 2. De geregistreerde gebruiker is verplicht om de tijdens de registratie meegedeelde gegevens correct en volledig te vermelden en niet om de rechten van derden te schenden. Als achteraf gezien een wijziging van eenmaal vermelde gegevens optreedt, is de gebruiker verplicht om zijn gegevens dienovereenkomstig te corrigeren.
 3. De geregistreerde gebruiker verbindt zich ertoe het handelsplatform niet te misbruiken. Hij verbindt zich er met name toe geen inhoud ter beschikking te stellen via een handelsplatform dat de auteursrechten, naam, handelsmerken of octrooiwetgeving schendt en / of andere rechten van derden schendt die pornografische geschriften in de zin van het strafrecht vormen of die een strafbaar feit vereisen of beledigende of seksistische opmerkingen bevatten of anderszins geldende wetten of moraliteit overtreden; niet te interfereren met het handelsplatform, of om faciliteiten, programma's of andere middelen (virussen, etc.) te gebruiken die kunnen leiden tot veranderingen op de internetpagina's van iKoof; geen poging doen iKoof's toegangsbeperkingen te omzeilen; geen ongevraagde reclame, kettingbrieven of bulkmailings (ongewenste e-mail, spam, enz.) door te sturen naar het handelsplatform of andere gebruikers; bij het publiceren van inhoud, bijvoorbeeld via het classificatiesysteem, om een ​​beleefde toon te handhaven, geen persoonlijke of vernederende aanvallen te plegen op forumdeelnemers en geen anderszins kwetsende taal te gebruiken, met name fecale taal.

 

gebruiksovereenkomst

 1. iKoof als handelsplatform aanvaardt geen enkele garantie voor de uitvoering van de gesloten koopovereenkomsten met kopers of enige aansprakelijkheid voor materiële of juridische gebreken van de verhandelde goederen. In de gevallen voorzien door de wet heeft de koper recht op herroeping of alternatief verleende retourechten. De verkoper is wettelijk verplicht om de relevante informatie te verstrekken. Deze informatie is   op de productdetailpagina, de winkelpagina van de dealer en in het bestelproces (afrekenen).
 2. De verkoper is verantwoordelijk voor de productteksten, illustraties, de wettelijke informatie over de bestelling en aankoop, de eigen voorwaarden en voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst of uit restitutieverplichtingen, bijvoorbeeld in geval van herroeping van de bestelling. De verkoper is met name aansprakelijk voor het plaatsen van onwettige inhoud of inhoud die inbreuk maakt op de rechten van derden, met name handelsmerk, concurrentie, auteursrecht of persoonlijke rechten, op het platform.
 3. Vanwege incidenteel onderhoud op het handelsplatform kan iKoof niet garanderen dat toegang te allen tijde en zonder onderbrekingen mogelijk is.

 

Contractduur en beëindiging

Registratie bij iKoof is gratis.

 

De licentieovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

 

Het gebruikerscontract kan door de geregistreerde gebruiker op elk moment worden geannuleerd zonder een deadline correct en zonder opgave van redenen in acht te nemen.

 

Los een klantaccount op

 

De klant kan het klantaccount op elk moment annuleren. Hiervoor dient hij contact op te nemen met info@ikoof.de met een e-mailadres dat is opgeslagen in de klantaccount en om het verzoek om verwijdering te melden.

 

Merk op dat na het verwijderen van de klantaccount ook de toegang tot gemaakte orders en toegang tot andere functies van het handelsplatform wordt verwijderd.

 

Annuleringsvoorwaarden en herroepingsrecht

 

HERROEPING

 

het terugtrekken

 

U kunt uw contract binnen 14 dagen opzeggen zonder schriftelijke redenen (bijv. Brief, fax, e-mail). De herroepingstermijn begint na ontvangst van deze opdracht, maar niet vóór de sluiting van het contract, en niet vóór de naleving van de informatieverplichtingen van het handelsplatform op grond van artikel 246, § 2 in combinatie met § 1, lid 1 en 2 EGBGB, en onze verplichtingen onder § 312 g Abs. 1 zin 1 BGB in samenhang met artikel 246 § 3 EGBGB.

 

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat een tijdige verzending van de herroeping. De herroeping moet worden gestuurd naar:

 

KRS Media UG, Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, info@ikoof.de, Fax +49 (0) 32 223373694

 

gevolgen van de herroeping

 

In het geval van een effectieve annulering, worden de wederzijds ontvangen voordelen en eventuele voordelen (bijv. Rente) ingeleverd. Als u ons de verleende service niet geheel of gedeeltelijk of alleen in een verslechterde staat kunt teruggeven, moet u ons hiervoor compensatie betalen. Dit kan ertoe leiden dat u de contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot uw opname moet nakomen. Verplichtingen om betalingen te vergoeden moeten binnen 30 dagen worden voldaan. De periode begint voor u met de verzending van uw herroeping, voor handelsplatform met hun ontvangstbewijs.

 

Speciale opmerkingen:

 

Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig, als het contract aan beide zijden wordt vervuld op uw uitdrukkelijke wens, voordat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht.

 

EINDE VAN DE HERROEPING

 

Aansprakelijkheid

Een garantie voor het probleemloos functioneren van het systeem kan ondanks grote inspanningen niet worden overgenomen.

 

Handelsplattform is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid evenals voor lichamelijk letsel zonder beperking, voor lichte nalatigheid, echter alleen in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, evenals in iKoof voor onmogelijkheid en vertraging. De aansprakelijkheid is beperkt tot de contracttypische schade, met het platform voor opkomst verhandeling   kon verwachten bij het afsluiten van het contract vanwege de omstandigheden die toen bekend waren.

 

IKoof is alleen aansprakelijk voor het verlies van gegevens voor zover een dergelijk verlies door dagelijkse back-upmaatregelen niet had kunnen worden voorkomen.

 

De beperkingen van aansprakelijkheid zijn mutatis mutandis ook van toepassing op de plaatsvervangende agenten van Handelsplattform.

 

De aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot een bijzondere waardevermindering van het contractueel gebruik van de diensten aangeboden door het handelsplatform, die zijn veroorzaakt door onjuist of onjuist gebruik door de koper.

 

In overeenstemming met de voorgaande paragrafen is Trading Platform alleen aansprakelijk voor het verlies van gegevens als dit verlies niet kon worden voorkomen door adequate gegevensbeschermingsmaatregelen door de Koper.

 

kortingen

Vouchers die gratis door de verkoper worden uitgegeven als onderdeel van promoties met een specifieke geldigheidsperiode, kunnen alleen binnen de opgegeven periode op het handelsplatform worden ingewisseld.

 

De waarde van de goederen moet ten minste overeenkomen met het bedrag van de actievoucher. Het resterende bedrag wordt niet terugbetaald door de verkoper.

 

Als de waarde van de actievoucher onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan het verschil worden afgewikkeld door een van de andere betaalmethoden die de verkoper aanbiedt.

 

Het saldo van een actievoucher kan niet in contanten of rente worden betaald.

 

Er is geen restitutie van de actievoucher als de klant de volledige of gedeeltelijke betaalde goederen retourneert met de actievoucher in het kader van een wettelijk herroepingsrecht.

 

Als de gebruiker een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de gebruiker en het handelsplatform de zetel van het handelsplatform.

 

slotbepalingen

 1. Het handelsplatform behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder opgave van redenen te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden uiterlijk vier weken voor de geplande inwerkingtreding aan de klant toegestuurd per e-mail.
 2. De gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn als de klant binnen vier weken na ontvangst van de e-mail geen bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe algemene voorwaarden. De verkoper zal de klant afzonderlijk informeren in de e-mail met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, het belang van deze periode, het recht op bezwaar en de juridische gevolgen van de stilte.
 3. De klant accepteert de huidige algemene voorwaarden aan de productzijde en in het kader van het bestelproces in de versie die geldig was op het moment dat de bestelling werd geplaatst.
 4. De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitzondering van de VN-verkoopwetgeving.
 5. Als de gebruiker een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de gebruiker en het handelsplatform de zetel van het handelsplatform.
 6. De beschikbare taal voor het contract is Duits.
 7. Online geschillenbeslechting acc. Artikel 14, lid 1 ODR-VO
 8. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting ("OS-platform") op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.